0976 41 06 03

LVP86XX thực hiện hiển thị đầu vào SDI khác nhau

Giới thiệu đơn giản: Màn hình có độ phân giải là 2176*1280. Khách hàng muốn mở những của sổ khac nhau để trình chiếu một vài SDI output trện màn hình. Chúng tôi giới thieeuk LVP86XX tới khách hàng.

Đôi nét về LVP86XX: LVP86XX có tối đa 7 card đầu vào và mỗi card có 1* VIDEO, 1*VGA,1* DVI và 1* SDI inputs. Vì vậy nó có 7*SDI,7*DVI, 7*VGA, 7*VIDEO inputs.  LVP86XX có 4 card đầu ra. Mỗi card đầu ra cung cấp 4*DVI output (1920*1080). Vì thế nó có 16*DVI(1920*1080) và có thể được sử dụng để khảm màn hình led rất lớn.

Hiện thực hóa:

Out_M (chế độ cấu hình 6)

1) thẻ Output Out_M có 4 kênh đầu vào của IN1 IN2 IN3 IN4 và, theo các mối quan hệ vào thẻ đầu vào cấu hình kênh đầu vào, Input_A để IN1, IN2 Input_B đến, Input_C để IN3, Input_D để IN4.

2) Thẻ đầu ra Out_M có 4 kênh đầu ra CH1 CH2 CH3 và CH4, theo mối quan hệ vào thẻ đầu vào thành kênh đầu ra, In1 đến CH1, In2 đến CH2, In3 đến CH3, In4 đến CH4.

Out_N (chế độ cấu hình 6)

1) Thẻ đầu ra Out_N có 4 kênh đầu vào là In1 In2 In3 và In4, theo mối quan hệ vào thẻ đầu vào thành kênh đầu vào, Input_E đến In1, Input_F đến In2, Input_G đến In3 (Input_G đã mở PIP, tín hiệu PIP chọn DVI) , tín hiệu của các vòng lặp Out_M đến In4.

2) Thẻ đầu ra Out_N có 4 kênh đầu ra CH1 CH2 CH3 và CH4, theo mối quan hệ vào cấu hình kênh đầu vào thành kênh đầu ra, In1 đến CH1, In2 đến CH2, In3 đến CH3, In4 đến CH4 (In4 = M CH1 + M CH2 + M CH3 + M CH4 = N CH4 = M vòng lặp).

Out_L (chế độ cấu hình 6)

1) Thẻ đầu ra Out_L có 4 kênh đầu vào In1 In2 In3 và In4, vì Out_L cần đạt được bản xem trước, bạn có thể vào cấu hình tín hiệu từ (Input_A, Input_B, Input_C, Input_D, Input_E, Input_F, Input_G) cho kênh đầu vào (In1 In2 In3 In4), cái nào bạn muốn xem sau đó cấu hình cái nào.

2) Thẻ đầu ra Out_L có 4 kênh đầu ra CH1 CH2 CH3 và CH4, theo mối quan hệ vàocấu hình kênh đầu vào thành kênh đầu ra, In1 đến CH1, In2 đến CH2, In3 đến CH3, In4 đến CH4.

Out_K (chế độ cấu hình 1)

1) Out_K đạt được khảm để điều khiển màn hình LED (2176 x 1280), tín hiệu từ các vòng lặp Out_N đến 4 kênh đầu vào Out_K, Out_N đến (In1 In2 In3 In4 In4).

2) Thẻ đầu ra Out_K có 4 kênh đầu ra CH1 CH2 CH3 và CH4, theo mối quan hệ vào cấu hình kênh đầu vào thành kênh đầu ra, In1 đến CH1, In2 đến CH2, In3 đến CH3, In4 đến CH4.

Trả lời